Wpływ pogaństwa na wiarę

Mikuláš Török, 14.10.2006

2Mojżeszowa 20:2-5 Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał bogów innych przede mną. 4 Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył, bom ja Pan Bóg twój, Bóg zawisny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzecim i czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą.


1Mojżeszowa 31:19 A Laban odszedł był strzydz owce swoje, wtem ukradła Rachel bałwany, które miał ojciec jej.


2Mojżeszowa 32:3-4 I poodrywał wszystek lud nausznice złote, które były na uszach ich, a przynieśli do Arona. 4 Które gdy odebrał z ręku ich, wykształtował je rylcem i uczynił z nich cielca odlewanego. I rzekli: Ci są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi Egipskiej.


Izajasz 40:18-25 Komuż tedy podobnym uczynicie Boga? A jakie podobieństwo przyrównacie mu?
19 Rzemieślnik uleje bałwana a złotnik złotem go powlecze, i łańcuszki srebrne do niego odleje. 20 A ten, który dla ubóstwa nie ma co ofiarować, obiera drzewo, które by nie próchniało, i rzemieślnika umiejętnego sobie szuka, aby wygotował bałwana rytego, któryby się nie poruszył. 21 Izali nie wiecie? Izali nie słyszycie? Izali się wam nie opowiada od początku? Izali nie zrozumiewacie od założenia gruntów ziemi 22 Ten, który siedzi nad okręgiem zemi, której obywatele są jako szarańcza, ten, który rozpostarł niebiosa jako cieńkie płótno, a rozciągnął je, jako namiot ku mieszkaniu, 23 Tenci książąt wniwecz obraca, sędziów 24 Że nie bywają szczepieni ani wsiani, ani się też wkorzeni w zemi pień ich, i jako jedno powienie na nich, wnet usychają, a wicher jako źdźbło unosi ich. 25 Komuż mię tedy przyrównacie, abym mu był podobny? mówi święty.

 

Izajasz 44:16-17 Część jego pali ogniem, przy drugiej części jego mięso je, piecze pieczeń i nasycony bywa, także rozgrzewa się i mówi: Ehéj! Rozgrzałem się, widziałem ogień. 17 A z ostatku jego czyni boga, bałwana swego, klęka przed nim, kłania się, i modli mu się, mówiąc: Wybaw mię, boś ty bóg mój.

 

Psalm 135:14 Zaiste Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.


Psalm 50:8-23 Nie będę cię z ofiar twoich winił, ani z całopalenia twego, które są zawsze przede mną. 9 Nie wezmę z domu twojego cielca ani z okołu twego kozłów. 10 Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny, i tysiące bydła po górach. 11 Znam wszystko ptactwo po górach, i zwierz polny jest przede mną. 12 Będęli łęknął, nie rzekęć o to, bo mój jest krąg ziemi i napełnienie jego. 13 Izali jadam mięso wołowe? albo pijam krew kozłową? 14 Ofiaruj Bogu chwałę i oddaj Najwyższemu śluby twoje;
... 23 Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię, a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże.

 

Do Kolosenów 1:10-12 Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc, rosnąc w znajomości Bożej, 11 Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością, 12 Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości.

Poprzez grzech Adam i Ewa zostali oddzieleni od Boga. Narody, które z powyżej wymienionego powodu zgubili kontakt z Bogiem, jednakże Boga szukali. Ponieważ nie mieli z Nim kontaktu (z wyjątkiem naprz. Noego, Abrahama, Mojżesza... ), nie mogli od Niego uzyskać objawienia dla życia z Nim ani dla służby Jemu. Bez objawienia Bożego w ich nabożeństwie pojawiła się otwarta przestrzeń dla działania innych sił duchowych, demonów. W taki sposób powstało nabożeństwo pogańskie (widoczne nawet u wybranego ludu żydowskiego - naprz. podczas wyjścia Jakoba od Labana, kiedy to żona Jakoba Rachel ukradła ojcu cenione bożki rodzinne czy bałwochwalstwo przy cielęciu po wyjściu z Egiptu. (1M 31:19, 2M 32:3-4)

 

Przez pogaństwo rozumiemy więc religię oddzieloną od Bożego objawienia, którego brak powoduje formowanie nabożeństwa za pomocą ludzkiego usiłowania i wyobrażeń, nieczystych sił; wynikiem czego jest pogańskie bałwochwalstwo. Trzeba pilnować różnicy pomiędzy tymi religiami pogańskimi (naprz. stare religie słowiańskie) oraz religiami pochądzącymi z żydowsko chrześcijańskiej wiary. Do nich należą też błędne czy deformowane religie (islam, mormoństwo, świadkowie jehowy, ...), jednakże konieczne jest odróżnienie tych religii od pogaństwa w tu podanym sensie.

Wpływ pogaństwa możemy znaleźć również w tych religiach, a nawet w chrześcijaństwie i w życiu kościoła.

 

Główne cechy pogaństwa:

 

Potrzeba widocznego Boga. Pogaństwo nie potrafi zaakceptować faktu, że Bóg jest niewidoczny. Formowanie jakiegokolwiek podobieństwa Boga i czczenie On zakazuje (2M 20:2-5). I nawet wyobrażanie sobie Boga jest w swej istocie grzechem. Każde takie podobieństwo zniża Go na poziom Jego stworzenia, a na skutek tego prowadzi do zamiany prawdziwego Boga za innych, pogańskich bogów (Iz 40:18-25).
Podobne niebezpieczeństwo zawiera również kształtowanie Boga na podstawie ludzkich wzorów. Ludzie często patrzą na Boga jak na osobę i zachowanie ojca biologicznego. Niektórzy ludzie mają problem w stosunku do Boga Ojca, ponieważ ich ojciec biologiczny był zły, nieodpowiedzialny. Ale jaki związek ma relacja z Bogiem z relacją do czyjegoś złego ojca? Nic! A co więcej, to urągliwe zniżenie Boga Ojca na poziom człowieka (a w dodatku złego).

 

Bóg jest połączony z jakimś miejscem. Pogańskie myślenie nie uznaje Bożej wszechobecności, z bogami pogańskimi można „komunikować" tylko w miejscu do tego przeznaczonym. W ten sposób człowiek dochodzi do przekonania, że Bóg widzi go tylko czasami, tylko pewne rzeczy z jego życia i daje miejsce grzechu. Bóg jest wszechobecny, zawsze widzi aż na dno naszego serca, wszystko, co robimy, jest przed Nim otwarte.

 

Dwojaki tryb życia. Z powyżej podanego powodu ludzie żyją inaczej tam, gdzie według ich mniemania są poza zasięgiem Bożej „kontroli" a inaczej pod jej zasięgiem. A więc inaczej żyją podczas zebrania, modlitwy, inaczej w ciągu tygodnia (Iz 44:16-17). Przekonanie, że Bóg jest daleko, że mogą się przed Nim ukryć, przynosi świecki, pogański tryb życia. Prawdziwe społeczeństwo z Bogiem jest trwałe i nie jest ograniczone na miejsce i czas.

 

Skryte grzechy nie są poddane Bożemu sądowi. Uczucie, że Bóg nie widzi naszych grzechów, koniecznie prowadzi do przekonania, że nie będzie nas za nie sądzić. Pogańskie wyobrażenia niosą przekonanie, że przed bogami można coś ukryć, umówić ich. Lecz Bóg jest największym sędzią i nie można Go oszukać. (Ps 135:14).

Postawa wobec martwych. Zniżenie Boga na poziom stworzenia prowadzi do wzniesienia stworzenia na poziom Boga. Pod tym względem umarli mają specjalne miejsce. Pogańskie bałwochwalstwo prowadzi do kontaktu z martwymi, naprz. poprzez modlitby do zmarłych.


Nabożeństwo pogańskie. Celem nabożeństwa pogańskiego jest uzyskanie sympatii bogów albo odwrócenie ich gniewu poprzez ofiary. Prawdziwego Boga w ten sposób nie można zyskać. Pomimo tego niektórzy chrześcijanie to robią - chcą zyskać przychylność Boga poprzez czynności religijne - naprzykład w ten sposób, że czytają Biblię (kiedy od Boga czegoś chcą, przeczytają sobie dłuższy oddział z Biblii, żeby „sprawili Mu radość"). Chodzi więc o ofiarę pogańską. My jesteśmy z Bogiem pojednani przez ofiarę Jezusa - nie potrzebujemy się z Nim godzić. Bóg zamiast tego żąda: „Ofiarujcie mi ofiarę chwały!" (Ps 50:8-23). To jedyna rzecz, jaką możemy dla Niego poświęcić naprawdę ze swego - wszystkie pozostałe rzeczy otrzymaliśmy właśnie od Niego.

 

Frymark z Bogiem. Poganie kupują sobie od swoich bogów przychylność wielkości ofiary - w zamian za małą ofiarę małą usługę, za dużą ofiarę dużą usługę. Takie postawy pojawiają się czasem w kościele - wierzący jeszcze więcej czytają Biblię, do składki dają więcej pieniędzy. W zamian za to oczekują spełnienia swoich próśb czy większej przychylności Boga. Prawdziwe trwałe życie w społeczeństwie z Bogiem (Kol 2:10-12) kompensują obrzędy i czynności.

 

Ekstatyczne doświadczenia zamiast trwałego społeczeństwa z Bogiem. Przeżycia są wprawdzie częścią życia z Bogiem, ale następstwem trwałego życia z Nim. Poganie nie mają społeczeństwa ze swoimi bogami i wcale im to nie przeszkadza (wystarczy ich uspokoić naprz. za pomocą ofiary). O ile chcą wejść do kontaktu z bogami, to dochodzi do niego za pomocą ekstazji (spowodowaną przez różne środki). Chrześcijanie, którzy nie troszczą się o warunki, które Bóg dla społeczeństwa z człowiekiem dał (oddzielenie od grzechu, czystość, świętość, wydanie się Jemu), albo zadowolą są chrześcijaństwem formalnym albo dostają się do niebezpieczeństwa zamiany społeczeństwa z Bogiem z przeżyciami ekstatycznymi.

Pogaństwo, jego wpływ i szczątki dobitnie podrywają i deformują wiarę człowieka. Jakość życia z Bogiem jest podczas trwania wpływu pogańskiego bardzo różniąca się od tej, którą Bóg przygotował dla swoich dzieci. Dlatego koniecznie musimy się od wszystkich powyżej wymienionych pogańskich wpływów, zwyczajów, poglądów oddzielić, bezkompromisowo i trwało pozbyć ich się. Przez miarodajne trzeba rozumieć tylko to, co zawarte jest w Piśmie.

Celem tego przekazania nie jest przedstawienie danej problematyki sposobem wyczerpującym. W razie zainteresowania można posłuchać audio kasety - do nabycia w naszym sklepie internetowym albo podczas zebrań niedzielnych.
© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.