Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

VYJÁDŘENÍ K JEDNÁNÍ KS MILOST

Mikuláš Török, 21.01.2010

Kromě vyjádření k Wort und Geist musím napsat několik důležitých slov ke službě KS Milost, alespoň k tomu, co provádí zde v Čechách. Musím pravdivě říci, že o poměrech na Slovensku toho moc nevím, ale několik vedoucích a pastorů ze Slovenska znám a jich osobně i jejich služby si velice vážím. Máme však celkem hojné zkušenosti s působením a snahami KS Milost, resp. jejího vedoucího pastora Jaroslava Kříže a některých jeho spolupracovníků zde v Čechách.

 

Především musím konstatovat, že naše zkušenosti jsou jednoznačně negativní. Dlouhou dobu jsme na jejich nečestné jednání nijak veřejně nereagovali, ale mimo jiné i po neustálých provokacích ze strany místních „vedoucích" již považuji za potřebné naše zkušenosti sdělit i ostatním a de facto je varovat před nekorektním jednáním KS Milost.

 

Pokusím se vyjádřit naše zkušenosti a výhrady v několika bodech:

 

Pastor Kříž vystupuje, jako kdyby za ním stála mnohem větší práce, než jaká je skutečnost. Přitom je třeba odlišit sbory, které jsou výsledkem jeho práce a ty, které se přidružily v podstatě účelově. Ale i kdybychom na toto nebrali ohled, Jaroslav Kříž vystupuje tak, jako kdyby „jeho" církev měla snad desetitisíce členů, i když skutečností je pouhý zlomek tohoto čísla.  Řada jiných lidí by si při obdobných poměrech prostě nedovolila vystupovat tak jako on. Ale fakt je, že jsou lidé, kterým to imponuje.

 

Rozšiřování KS Milost, alespoň zde v Čechách, se uskutečňuje vyloženě nekorektními a nebiblickými způsoby. Je pravda, že k jistým přestupům lidí v rámci církví dochází. Ale to, co se děje ze strany KS Milost, je něco docela jiného. K rozšiřování vlivu jsou jim (i když nejspíš je to záležitost především samotného vedoucího pastora Kříže) lidé žijící ve hříchu nejen přijatelní, ale často dokonce nejvhodnější.

 

Víme, že vedoucími skupin či snad i pastory, vedoucími chval nebo evangelisty KS Milost byli v Čechách nejednou ustaveni právě takoví lidé. Lidé, kteří byli kvůli hříchům v osobním, rodinném životě zbaveni služby ve svých původních sborech či dokonce se díky neústupnosti a neochotě činit pokání dostali na pokraj vyloučení, ba někteří byli ze sborů vyloučeni.

 

Víme, že lidé z Milosti dokonce právě takovéto lidi po sborech vyhledávají. Nebo je vyhledávat ani nemusí - je všeobecně známo, že část takovýchto jedinců se vždy pokouší nalézt sbor, kde by mohli tzv. „začít znovu", ovšem bez pokání.

 

Jako příklad mohu uvést bývalého člena naší církve, kterého jsme z řady závažných důvodů museli nejprve odvolat z postavení vedoucího a nakonec pro naprostou neochotu činit pokání i vyloučit ze sboru. Okamžitě byl přijat do Milosti a zakrátko ustaven do pozice vedoucího. Následně jsme zjistili, že v době, kdy sloužil jako vedoucí v Novém Životě, byl (a nemáme důvod se domnívat, že by s tím přestal, neboť o něčem jako pokání u něho nemůže být řeč ani v náznaku) pravidelným konzumentem pornografie, a to na jemu svěřeném sborovém počítači ve sborové kanceláři!

 

Další věc je ještě horší. Když v KS Milost najdou příznivce v jiných sborech, navádějí je, aby k nim neodcházeli hned, ale aby nenápadnou „prací" ve stávajících sborech podkopávali postavení tamních vedoucích, zasévali nespokojenost a reptáním získávali odpůrce vedení. K tomu používají pomluvy nejhoršího druhu - to jsem zakusil i já osobně. To vše s cílem celý sbor „převést" do KS Milost. A pokud se jim to nepovede, tak alespoň odvést tolik lidí, kolik jen bude možné. Zdůrazňuji, že takovéto lidi zlákali ne proto, aby jim pomohli lépe, než to dokázali jiní, ale jen proto, aby mohli vykázat „růst".

 

Ostatně s kvalitou služby je to podobné jako s kvalitou navýsost namyšlených a tristních mezinárodně-politických komentářů pastora Kříže. Žalostný obsah je zakryt pláštíkem duchovního pomazání. Pro mnoho křesťanů tak nabývají tyto plytké „výklady" hlubokého smyslu, neboť je pro ně dočista neuvěřitelné, že by vedoucí pastor mluvil jen tak, naprázdno.

 

Nemáme problém se takovémuto jednání postavit jednoznačně a přímo. Důvodem zveřejnění tohoto článku je však něco jiného: především to, že jsme přesvědčeni o tom, že i mnozí jiní tyto věci vnímají, ale prostě nemohou uvěřit, že by to bylo až tak zlé. Proto jen nevěřícně přihlížejí a případně hledají chyby u sebe a nebrání se. To jim ostatně pokrytecky radí i Jaroslav Kříž. Doufáme, že tento článek pomůže k pochopení, že to může být jinak.

 
Mikuláš Török, pastor Nového Života

 

 

Doplňující sdělení

Mikuláš Török, 27.09.2010

Po zveřejnění mého článku ohledně působení KS Milost (viz výše) v lednu letošního roku jsem dostal několik dotazů, jak se situace vyvíjí, zda se podařilo věci urovnat. Protože mi takovéto dopisy docházejí stále, rozhodl jsem se pro krátké vyjádření zde na našich stránkách.

 

I po osmi měsících trvám beze zbytku na tom, co jsem napsal. Konstatuji, že nepozorujeme žádnou pozitivní změnu v jednání KS Milost v Čechách. Vše, s čím jsme se od té doby setkali, jen potvrzuje to, co jsem napsal v uvedeném článku. Nezaregistrovali jsme ani žádnou snahu o urovnání, nápravu. Naopak – i veškeré další zkušenosti, kterých jsme do dneška nabyli, jsou výhradně negativní. A to jak ze strany vedení KS Milost, tak ze strany místních „vedoucích“. Vzhledem k době, která uplynula, považujeme tento negativní stav za potvrzený.

 

Mikuláš Török, pastor Nového Života


© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.