Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Skutečná moudrost směřuje ke Kristu a Jeho dílu

Martin Šiška, 24.09.2017

1 Korintským 1:10 Prosímť vás pak, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem. 11 Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od některých z čeledi Chloe, že by mezi vámi byly různice.

 

Jakub 3:13 Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti. 14 Pakliť máte mezi sebou hořkou závist a zdráždění v srdci svém, nechlubte se a neklamejte proti pravdě. 15 Neníť zajisté ta moudrost shůry sstupující, ale jest zemská, hovadná a ďábelská.

 

Efezským 4:17 A protož totoť pravím a osvědčuji v Pánu, abyste již více nechodili, jako i jiní pohané chodí, v marnosti mysli své, 18 Zatemnění v rozumu, odcizeni jsouce od života Božího, pro neznámost, kteráž jest v nich z zatvrzení srdce jejich.

 

Římanum 1:18 Zjevuje se zajisté hněv Boží s nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, pravdu Boží v nepravosti zadržujících.


Efezským 1:10 Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.

 

Koloským 1:9 Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, 10 Abyste chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží,

 

Koloským 1:28 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.

 

Koloským 2:2 Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství Boha i Otce i Krista Pána, 3 V němžto jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti. 4 A totoť pravím proto, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.

 

Matouš 6:33 Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.

 

Jan 7:17 Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.

2 Korintským 11:23 Služebníci Kristovi jsou? (Nemoudře dím:) Nadto já. V pracech býval jsem hojněji, v ranách přílišně, v žalářích hojněji, v smrtech častokrát. …. 25 Třikrát metlami mrskán jsem, jednou jsem byl ukamenován, třikrát jsem na moři tonul, … 26 Na cestách často, v nebezpečenství na řekách, v nebezpečenství od lotrů, v nebezpečenství od svého pokolení, v nebezpečenství od pohanů, …. 27 V práci a v ustání, v bděních často, v hladu a v žízni, v postech častokrát, na zimě a v nahotě. 28 Kromě toho, což zevnitř jest, dotírá na mne ten houf na každý den povstávající proti mně, to jest péče o všecky sbory.

 

Římanum 12:1 Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši. 2 A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

Skutečná moudrost má vždy dopad na život člověka, na jeho jednání – tak, že naše skutky přinášejí užitek pro druhé a především pro Boží dílo.

 

Jsou tři předpoklady, abychom mohli dobře žít: chtít, vědět jak a moci to uskutečnit.

 

Abychom chtěli žít dobře, musejí mít Boží věci v našich očích váhu. Člověk potřebuje být přesvědčen o Boží dobrotě, moudrosti, spravedlnosti, lásce. I jen stín pochybností toto narušuje či dokonce znemožňuje.

 

Za druhé musíme znát pravdy Božího slova, rozumět jim, mít Boží moudrost. Být skutečně, vnitřně přesvědčený o tom, že Boží slovo je ten nejlepší zdroj dobrého života.

 

A za třetí, k tomu, abychom Boží principy, které jsme takto poznali, mohli prosadit ve svém životě, potřebujeme moc. Boží moc a síla je vázaná na Boží slovo. (Pokud někdo nad svým životem nevládne, je to kromě jiného proto, že Boží slovo má v jeho očích malou váhu.)

 

Boží slovo musíme posuzovat Božím pohledem. Pokud ho posuzujeme svým vlastním pohledem, hledáme v něm obvykle jen potvrzení toho, co si už stejně myslíme. Člověk, který takto přemýšlí, stává se sám sobě bohem, posuzuje věci sám sebou, on sám se stane měřítkem toho, co je dobré a co zlé. A právě tak čte nebo poslouchá Boží slovo. Paradoxně je však přesvědčen, že sleduje a rozeznává Boží pohled na tu či onu věc.

 

Ostatně právě o tom přesvědčil ďábel Adama s Evou, když je přiměl, aby jedli ze stromu poznání dobrého a zlého - nebudou přece Boha potřebovat, protože sami, bez Něj a Jeho slova poznají, co je dobré a zlé.

 

Je tedy důležité, jak Boží slovo vnímáme my. Jak ale poznáme, jestli není naše vnímání Božího slova pokřivené? 

 

Základním vodítkem jsou tato kritéria.

 

První: jaké ovoce naše přesvědčení nese v našich životech a v životech druhých lidí. Ovoce je obrazem našich skutků a charakteru. Apoštol Pavel říká, že mnoho lidí si o sobě myslí, že jsou moudří, že rozumí Bohu a Jeho věcem, přitom ovocem jejich působení je svár a rozdělení, jako se to stalo třeba v Korintu (1Kor 1:10-21). Jestli naše skutky vedou k podobnému ovoci, Boží moudrosti se nám nedostává.

 

Druhé kritérium: život v čistotě. Boží moudrost je v první řadě čistá – bez hříchu. Kde je hřích, nelze Boží moudrost očekávat. V takovém případě se jedná o světskou, duševní moudrost, jak říká apoštol Jakub (Jak 3:13-15). Srdce zatvrzelé hříchem (Ef 4:17-18) porozumění Božímu slovu paralyzuje, ochromuje schopnost vidět věci správně, střízlivě, rozeznat Boží pravdu (Řím 1:18).

 

Třetím měřítkem toho, odkud pochází naše moudrost, je to, jaké nese ovoce pro Boží dílo, pro Boží lid. Směřuje naše moudrost k Bohu, ke Kristu, k Jeho dílu? Mimo Něj žádná skutečná moudrost neexistuje. Skutečná moudrost vždy směřuje k Bohu, ke Kristu, k Božímu dílu. Písmo, zejména v Pavlových epištolách, je tímto prodchnuté. Ukažme si to na několika příkladech.

 

Ef 1:7-12  Boží moudrost vede k tomu, že Bůh vše shromáždí, sjednotí v Kristu. Pavel říká, že tato od Boha pocházející moudrost musí nutně směřovat ke Kristu, k jeho dílu, ke sjednocení s Ním.

 

Kol 1:9-10  Pavel se modlí, aby kolosenští byli naplněni poznáním Boží vůle, moudrostí, duchovním rozeznáním. Abychom se tudíž Bohu líbili ve všem, co děláme.

 

Kol 1:28   Skutečná moudrost vede k osobnímu růstu i k růstu Božího díla.

 

Kol 2:2-14  Veškerá moudrost pochází z Krista. Pavel varuje, abychom se nenechali obelstít moudrostí, která se sice podobá pravdě, ale nedrží se Krista. V takovém případě jde o vlastní moudrost a povýšenost toho, kdo ji šíří

 

Skutečná moudrost má vždy dopad na život člověka, na jeho jednání – tak, že naše skutky přinášejí užitek pro druhé a především pro Boží dílo. Právě k tomu nás Ježíš vyzývá, když říká, abychom v první řadě hledali prospěch Božího království (Mat 6:33).

 

Boží moudrost je přímo úměrná vydanosti Bohu a Božímu dílu. Tomu, kdo je z celého srdce ochotný využít nabytou moudrost k naplňování Boží vůle, se od Pána této moudrosti dostane (J 7:17). Ptejme se tedy sebe sama, jak se namáháme pro Boží dílo, jak nám leží na srdci jeho zájem, jak silný pocit sounáležitosti s ním máme, jak jsme ochotní se pro něj nasadit, upozadit sebe a svoje zájmy, zda naše porozumění přispívá k růstu Božího díla (2Kor 11:19 nn). Podle toho všeho poznáme, zda se v našem případě jedná o Boží, nebo jen lidskou moudrost. Boží moudrost vždy vede k práci na Božím díle a apoštol Pavel nás vyzývá, abychom se Bohu zcela oddali a nepřipodobňovali se světu, abychom mohli zakoušet, jak dobrá je Boží vůle (Řím 12).

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.