Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Druhá slovní hříčka z Knihy proroka Jeremiáše (3:14)

27.02.2017

Druhá slovní hříčka, pokud je jí tak možné vůbec označit, v Knize proroka Jeremiáše, je v českém jazyce ještě nenápadnější než první (nacházející se v Jer 1:11n). Ve druhé a třetí kapitole Jeremiášovy knihy je hlavním tématem nepochopitelné odstoupení Judy od Hospodina. Bůh se vůči svému lidu zachovával dobře a oni se od Něj vzdálili a vyhledávali místo Jeho vůle marné a neužitečné věci: nejen, že Boha opustili, ale vyměnili Jej navíc za něco nejistého. Nechtěli Jej poslouchat a mysleli si, že jim to projde, nepoučili se ani z trestu nad severním královstvím (Izrael). Když se ale ocitli v úzkých, najednou k Bohu volali a ještě si stěžovali, že je nevyslyší.

 

Přesto přese všechno jim Hospodin říká, ať činí opravdové pokání (tj. nejen na oko) a ať se k Němu navrátí – a zaslibuje, že je ve svém nesmírném milosrdenství přijme, jakkoli by si zasloužili trvalé opovržení.

 

Marnými, neužitečnými a nejistými věcmi, kvůli kterým Judští Hospodina opustili, jsou nejen jejich hříšné touhy apod., ale zejména cizí, falešní bohové. Z těch pak vyčnívá obzvláště Bál, jehož kult byl v okolních národech velmi rozšířen (byl považován za „knížete bohů“, jeho posvátným zvířetem byl býk a uctíván byl v Asýrii, Babylónii, Fénicii, Moábu atd.). V této době byl již jeho kult velmi rozšířen i v Judsku. Bál je také Jeremiášem ve druhé kapitole hned dvakrát jmenován (Jer 2:8 a 23).

 

Hebrejské slovo označující Bále (ba’al; בַּעַל) znamená ovšem i „pán“, a to jak ve smyslu „manžel“, tak „otrokář“ či „majitel“. Když tedy Hospodin ve čtrnáctém verši třetí kapitoly sděluje: „Navraťte se, vzpurní synové, dí Hospodin; neboť já jsem váš ba’al…“; říká vlastně „slovní hříčkou“: ne Bál (ba’al) je váš pán-majitel (ba’al), to já, Hospodin, jsem váš pán-majitel (ba’al). Navraťte se tedy od Bále (ba’al), k němuž jste vzpurně utekli jako ke svému pánu (ba’al), ke mne, tj. vašemu pravému pánu (ba’al), Hospodinovi.

 

(Jakkoli je naprosto legitimní překládat slovo ba’al i termínem „manžel“, jak činí Kral., ČEP aj., vhodnějším termínem zde vzhledem ke kontextu [srov. „synové vzpurní“] je „majitel/pán/otrokář“.)

 

Zdůraznění, zřejmé z originálního textu, vymezující se přímo proti hlavnímu božstvu okolních národů (Bálovi), není možné do českého jazyka adekvátně převést. Jedná se o další „slovní hříčku“, která však není pouhou okrasou, ale důležitým prvkem sdělení Knihy proroka Jeremiáše.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.