Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Den protestantské reformace

Mikuláš Török, 31.10.2004

Západní civilizace, tak jak jí známe dnes, začala 31. října 1517

Je to již téměř 500 let, kdy 34 letý augustiánský kněz Martin Luther přibil na dveře katedrály ve Wittenbergu svých 95 tezí jako výzvu k revizi učení, které předkládala oficiální katolická církev. V té chvíli ještě sám netušil, že dílo obnovy, které tímto krokem začal, obrátí celý svět naruby. Demokracie, svoboda, občanská práva, volný trh a další hodnoty uznávané v dnešní západní společnosti mají totiž svoje kořeny v reformaci.


Příležitostí, která vyvolala debatu, byly praktiky prodavačů odpustků, zejména dominikánského mnicha Tetzela. Luther odpustky zavrhl a prohlásil, že jedině Bůh může odpustit náš hřích. Domníval se, že jeho učení založené na Písmu bude přijato celou církví, ale místo toho byl povolán, aby se ze svého činu zodpovídal. Papež vydal v r. 1520 bulu, v níž Lutherovi vyhrožoval vyloučením z církve. Luther ji však krátce před Vánocemi roku 1520 před Elsterskou branou ve Wittenbergu roztrhal. Při disputaci v Lipsku prohlásil, že poslušnost papeži není nutná ke spasení a že církevní sněmy se mohou mýlit. Tam se také přiznal k českému reformačnímu hnutí a tvrdil, že Hus byl upálen neprávem.


Jeho učení prohlásil vzápětí papež za kacířské a uvalil na něj klatbu. Luther však zůstal věrný Písmu a svému přesvědčení. Díky svým mocným obráncům, zejména saskému kurfiřtovi Fridrichu Moudrému, se nemusel zpovídat v Římě, ale na říšském sněmu ve Wormsu roku 1521. Sněmu předsedal císař Karel V. Sněm žádal, aby své učení odvolal, ale Luther prohlásil, že odvolat nemůže, protože jeho učení je postaveno na Bibli. Svoje spisy rozdělil do tří skupin: První byly vyučující, v nichž učil pravdu podle Písma - tedy je nemůže odvolat. Druhé byly proti papežství, jeho zhýralému životu a falešnému učení, které trápí křesťany. Odvolat by znamenalo otevřít dveře tyranství. Třetí skupinu tvořily knihy, ve kterých vedl věroučné spory se soukromými osobami. Zde uznává, že byl ostrý, ale šlo o učení Kristovo, proto může odvolat jen pokud ho přesvědčí z Bible.


Luther byl označen za tvrdošíjného kacíře, byla nad ním vyhlášena říšská klatba, podle které mu nesměl nikdo poskytnout ani byt, jídlo nebo pití. Bylo nařízeno jeho knihy a spisy spálit a byl vydán zákaz je dále tisknout. Luther se ocitl v nebezpečí života. Fridrich Moudrý na něj proto zorganizoval falešné přepadení, aby jej uchránil před zatčením a popravou. Svým vojákům Fridrich nařídil, aby ani jemu samému nesdělili kam Luthera unesou. To proto, kdyby se jej císař ptal, zda ví kde Luther je, tak aby mohl popravdě odpovědět, že neví… Jeho vojáci ukryli Luthera na hradě Wartburg. Tam Luther za jediný rok přeložil Nový zákon z řečtiny do němčiny. Ten byl i přes svůj nebývale vysoký náklad a vysokou cenu (jeden výtisk měl cenu 1,5 zlatky, tj. cenu koně) během 3 měsíců rozebrán. Po ročním pobytu na Wartburgu se Luther odmítl nadále skrývat. Rozhodl se tak navzdory tomu, že věděl, že nyní bude objektem nájemných vrahů a travičů, které na jeho likvidaci bude papež posílat. Saskému kurfiřtovi napsal dopis ve kterém mu sdělil, že hodlá nadále spoléhat na Boha a nikoliv na ochranu kurfiřtovu, neboť ten je podle Luthera beztak vůči nebezpečím, která Lutherovi hrozí příliš bezmocným. Dlužno dodat, že se Luthera zatknout ani zavraždit nepodařilo.


Při svém studiu Bible objevil jednu ze základních pravd Božího slova, že lidé nemohou být spaseni skrze církevní rituály ani dobré skutky, ale jen skrze víru v Ježíše Krista. Jeho chápání spasení navždy změnilo tvář nejen církve, ale celého křesťanského světa.


Lutherovo učení o rovnosti všech lidí před Bohem i zákonem se stalo základem pro moderní politickou demokracii. Svoboda vyznání a svoboda svědomí vůbec, je myšlenka, kterou Luther objevil v biblickém učení o víře. Tvrdil, že křesťan je svobodný od svévolné nadvlády církve nebo státu, pokud se zpronevěřily úkolu, který jim Bůh svěřil.
Zavrhoval násilí při prosazování odlišných názorů a víry. Napsal: "Je to Slovo, pomocí kterého musíme bojovat, Slovem musíme zavrhnout a zničit to, co bylo ustanoveno násilím."


Také ekonomika volného trhu je politickým vyjádřením myšlenek reformace. Protestantské pojetí jednotlivce, který je v Boží síle schopen měnit svoje okolí a stav společnosti, vedlo k přesvědčení, že každá práce se dá dělat k Boží slávě, pokud je vykonávána dobře a zodpovědně. Tyto myšlenky byly také podnětem ke skončení nevolnictví.

Lutherovým úmyslem však nebylo vytvořit novou západní civilizaci, ale vyhlašovat pravdy Božího slova. Ostatní bylo důsledkem toho, jak se jím hlásané pravdy šířily.


Reformace proto není pouze uzavřeným historickým obdobím. Není to jen období života Martina Luthera. Reformace církve je stále aktuální proces, který má i nadále dopad na celou společnost. Nejen Bible, ale i historická zkušenost posledních století dokazuje, že svobodný, úspěšný a naplněný život jednotlivce i celé společnost záleží na tom, jakou váhu má Boží slovo v jeho životě. Jestliže v minulosti oheň reformace proměnil tvář světa, může to zcela jistě způsobit i dnes.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.